Trasa 1 : Czerwona

 "II Wojna Światowa” to zespół wystaw tematycznych zlokalizowanych w długich historycznych tunelach.

Tematyka wystaw:

historia systemów fortecznych Szczecina - schrony, bunkry i inne podziemne budowle powstałe w Szczecinie okresie II wojny światowej , jak zorganizowane było życie w schronie II wojennym - życie w Szczecinie w czasie II wojny światowej podczas nalotów - początek II wojny światowej w Szczecinie - przemysł wojenny a praca przymusowa Polaków i innych okupowanych narodowości - zniszczenia Szczecina w wyniku nalotów - koniec niemieckiego Szczecina - deportacja i osadnictwo ludności w Szczecinie - pierwsze dni polskiego Szczecina / przejmowanie Szczecina przez polską władzę ludową - odgruzowywanie Szczecina i pierwsze lata powojenne

Poza tym usłyszą Państwo, dźwięk syreny przeciwlotniczej z okresu II wojny światowej, zobaczycie wiele wystaw ( spis wystaw w menu : Nasze stałe wystawy) , w tym zdjęcia przedwojennego i powojennego Szczecina, sztukę współczesną inspirowaną tematyka trasy, wielkoformatowe zdjęcia do selfie, mural 3D, instalacje Fluoroświetlne.


Trasa 2: Niebieska

Trasa wystaw "Zimna Wojna"

Ta trasa omawia historię schronu podczas Zimnej Wojny. Trasa wystawy tematycznej "Zimna Wojna" poprowadzona jest w innej części schronu niż trasa „II wojna światowa”.

Tematyka wystaw:

przebudowa schronów II wojennych na schrony zimnowojenne - rozmieszczenie schronów w przestrzeni dworca i okolicach - system szkoleń obrony cywilnej w czasach zimnej wojny - fobia atomowa.

Trasa 3 :  Żółta

Wystawa „Selfie z historią” to zabawne ścianki i instalacje artystyczne z historią Szczecina w tle. Wielkoformatowe zdjęcia i instalacje są przygotowane do zdjęć selfie. Na trasie wystaw Selfie z PRL-em ( część wystawy „Zimna wojny – życie w PRL-u) , zobaczysz:

- największą puszkę Paprykarza szczecińskiego

- zrobisz sobie selfie ze znanym Misiem i wiele więcej…

NOWOŚĆ 2021! 

W cenie wejścia jest możliwość zobaczenia wszystkich trzech części.

Cena nie obejmuje oprowadzania i komentarza przewodnika. Jest to samodzielne zwiedzanie obiektu + oglądniecie  wszystkich wystaw, czas przejścia ok.1,5 h

Trasa 4: Czarna
Tylko w sobotę i niedzielę

Trasa wystaw tematycznych "II Wojna Światowa” w wersji " Zwiedzanie z dreszczykiem " opcja dla osób niezorganizowanych tj. grupy mniejszej niż 15 osób

to zwiedzanie z przewodnikiem (Tylko po polsku)  bez światła, tylko z latarkami, które wypożyczamy bez opłaty. Niektóre z wystaw są podświetlone efektownym światłem UV. Na trasie wielki mural 3D najlepiej widoczny właśnie w trakcie zwiedzania bez światła. Trasie towarzyszy ciekawa ścieżka dźwiękowa dodatkowo poruszająca wyobraźnie.

Czas oprowadzania po wystawie: ok. 1 h
Ilość miejsc limitowana. 


Dla grup większych niż 15 osób, wszystkie z w.w tras wystaw mogą być poprowadzone przez przewodnika, za dodatkową opłatą. Może to być oprowadzanie w języku polskim albo obcym, więcej informacji znajdziesz w dziale DLA GRUP albo prosimy o kontakt.

Dziękujemy, zapraszamy.

Oj warto !Route 1: Red

The tour „Second World War" compromises of several thematic exhibitions located in long historical tunnels.

 Exhibition themes:

History of the fortress systems of Szczecin; Air raid shelters, bunkers and other underground structures built in Szczecin during World War II and how life in the air raid shelter was organized; life in Szczecin during World War II during the air raids; the beginning of World War II in Szczecin; Armaments industry, forced labor by Poles and other nationalities of the occupied countries; the destruction of Szczecin as a result of the air raids; the end of German Szczecin; resettlement and settlement of the residents of Szczecin; the first days of Polish Szczecin / the takeover of Szczecin by the authorities of the People's Republic of Poland; the removal of heaps of rubble from Szczecin and the first post-war years.

In addition, you will hear the sound of an anti-aircraft siren from WWII, see many exhibitions including photos of Szczecin from the pre- and post-war period, contemporary art inspired by the theme of the route, large format pictures for selfie photos, a 3D mural as well as fluorine installations.

 

Route 2: Blue

The exhibition route „Cold War " 1950-1992:

This tour covers the history of the air raid shelter during the Cold War. The route of the thematic exhibition „Cold War " is located in a different part of the air raid shelter than the route „Second World War".

Exhibition themes:

Conversion of World War II air raid shelters into Cold War shelters; Location of the shelters in and around the train station; training system for civil defense in times of the Cold War; atomosophobia and life in the People's Republic of Poland during the Cold War; the opposition in the People's Republic of Poland; the propaganda of the Polish People's Republic; Food aid to Poland.

Interesting: The reconstruction of an apartment from the time of the Polish People's Republic with all the furnishings typical of that time.

 

Route 3: Yellow

The „Selfie with History" exhibition includes funny walls and artistic installations as well as large-format photos that are perfect for selfie shots. On the „Selfie with History" tour (part of the Cold War route) you will see:

- the largest pepper fish pate tin in Szczecin

- You take a selfie with a famous teddy bear and much more ...

 

The price of admission includes the opportunity to see all three routes.

The price does not include the service of one of the tour guides. It’s the visit on your own.

 

Route 4: Black

only Saturdays and Sundays

The route of the thematic exhibitions „Second World War" in the version „Tour with thrills" is for individual visitors, this means a group of less than 15 people.

The tour (only in Polish) takes place without lights, only with flashlights, which we borrow free of charge. Some of the exhibitions are illuminated with UV light effects. The large 3D mural on the route is best visible during the tour with no light. The route is accompanied by an interesting soundtrack that also stimulates the imagination.

Emotions are guaranteed!

Duration of the tour around the exhibition: approx. 1 hour.

For groups of 15 or more, all of the above exhibition routes can be accompanied by a guide for an additional fee. It can be a guided tour in Polish or a foreign language. For more information, see the „For Groups” section or contact us.